Sử dụng so sánh khi đặt câu

Con chưa đăng nhập vào hệ thống Hoặc Con chưa đăng kí khóa học này. Quay lại